تبلیغات
متن،موضوع،درس،خلاقیت - نقد ونظری بر جلسات آموزشی وپرورشی

نقد ونظری بر جلسات آموزشی وپرورشی

تاریخ:چهارشنبه 24 فروردین 1390-10:38 ب.ظ

امروزه در اکثر محا فل  علمی تربیتی ویاد گیری اثر بخش ، دیده گاه های تازه مطرح هستند . که بخش عمده ایی از این  نظریه ها  به

انگیزش مربوط است. در تمام مباحث آموزش ویاد گیری ، از جمله  هوش های چند گا نه،  خلاقیت ، آموزش پژو هش محورویاد گیری مشارکتی ،انگیزش یکی از ارکان مهم به شمار می رود.

زمانی می توانیم دانش آموزان را به آموختن برانگیزانیم که خودمان برای آموختن وتغییر یافتن بر انگیخته باشیم. عواطف و روحیات معلم در کارش نقش اساسی دارند، انگیزش معلم با انگیزش دانش آموزان گره خورده است.

بنابر این دانستن به تنهایی نمی تواند انسان را به موفقیت در تدریس راهنمایی کند ویا از او معلمی کار آمد بسازید، زیرا موضوع برسر به عمل در آوردن دانش واستفاده از دانشی می باشد که به دست آمده است. دانش به خودی خود وبدون توانایی به کارگیری صحیح ان ، به مانند سرمایه ای

راکدمی ماند، چه بسا کسانی که سرمایه های کلانی در اختیاردارند راکد وبلا استفاده وبدون سرمایه گذاری معقولانه یا از دست داده اند ویا همچنان سر گردان راه های سرمایه گذاری هستند.

متا سفانه درجلسات گروه های آموزشی ارزش زیادی برای دانش وتجارب همکاران وتبادل تجارب قائل می شوند ، واین در حالیست که چگونگی به کار گیری آن را به بهترین نحوه بر عهده خود افراد

گذاشته اند.حال کسی که این مسئله رابرای خودش حل کرده باشد، به عنوان معلم یا دانش آموز با پشتکار وموفق قلمداد می شود.

درمدارس بعضی مواقع به نحواحسن به فراگیران درس ومفاهیم علمی تدریس می گردد ولی نحوه ی چگونگی خواندن ویادگیری ومطالعه ویاد سپاری اطلاعات ونحوه ی بکار گیری آن در زندگی روزمره آموزش داده نخواهد شد، این مسئله می تواند آموزش سطحی وطوطی وار تلقی گردد.

برای موفقیت معلما ن درتدریس به عواملی  مانند انگیزه ی قوی ،  داشتن انرژی ، پشتکار و هماهنگی درونی مهمتر از دادن اطلاعات ویا تبادل تجربه می باشد. بعضی مواقع تجاربی که از سوی همکاران ارائه می گردد ، شخصی وسلیقه ای می باشد . احتمال دارد در مورد مشکل او اتفاقی درست از آب در آمده باشد.ولی قابل تعمیم نباشد، وهمچنین بر مبنای نظریه های یادگیری و مبانی علمی پی ریزی نگردیده باشد.

برای مثال مسئله ی مهمی مانند تشویق وتنبیه درمدارس چگونه بدان پرداخته می شود.آیا مبنای علمی ونظریه های یادگیری دراجرای آن بکار گرفته می شود.

آیا بیشتراحساسی وسلیقه ای نیست  آیا بیشتر رقابتی کردن یاگیری نیست. آیا به مسائل روحی و روانی فراگیران توجه می شود. کسی که کاری را با علاقه انجام می دهد ، نیازی به مشوق دیگران ندارد. زیرا لذتی که از کار خود می برد بهترین اجر وپاداش برای اوست. اگر لذت از کار وجود نداشته باشد چه باید کرد .برای مثال موردی را در نظر بگیریم که فردی یک دوره ی آموزشی را فقط بخاطر اجبار  یا امتیاز گذرانده باشد ، آیا این وقت گذرانی نخواهد بود؟

اما اگر کسی بداند که چه می خواهد وبرای چه ان را می خواهد واحساس نیاز داشته باشد . به هدف خود هم می رسد ، زیرا به خودی خود ، راهی پیدا می کند تا به موفقیت دست یابد. به این ترتیب انگیزه می تواند رشد وگسترش پیدا نماید. حالا می توانید تصور کنید که انگیزه چقدر می تواند به عنوان یک پیش شرط ، برای یادگیری دارای اهمیت باشد. از کجا معلوم تجربه یا ارائه ی راهکار در تدریس، در این گونه مجمع ها علمی و قابل تعمیم باشد وبر مبنای اصول علمی پایه ریزی شده باشد. شاید آن مشکل دغده غه ی یک همکار باشد، ودیگران هیچ سود ونفعی از آن نبرند ویا تکراری باشد ، در این حالت تکلیف بقیه چیست. آیا وقت وانرژی وسرمایه ی علمی فراگیران را تلف نکرده ایم . هنگامی  که اکثر معلمان جهت شرکت در مجمع های آموزشی احساس نیاز ننمایند به نوعی بر طبل توخالی کوبیده ایم. واوقات درسی وتربیتی فراگیران که سرمایه ی ملی هستند به نوعی تلف وبه هدر داده ایم وبه آنان فرصتی دوباره داده ایم تا رسانه ها وعوامل دیگر محیطی آنان را تربیت نمایند. از کجا معلوم آموخته هایی که در این گونه مکان ها ارائه می گردد، درونی شوند؟ از کجا معلوم، این شیوه های ارائه صرف اطلاعات یا تبادل آن بین همکاران در بهبود تدریس آنان وسپس مدارس موثر باشند؟

از کجا معلوم اجرای شیوه های دیگر اثر بخشی بیشتری را نداشته باشند؟ چندین سال است بدین طریق وقت وانرژی مدارس صرف برگزاری انواع جلسات( مدیران، معاونان آموزشی مدارس، مربیان ورزشی وپرورشی و...) می گردد. خروجی این گونه جلسات چه بوده است ؟ آیا توانسته است، انگیزه های حتی بیرونی معلمان را ارتقاء دهد ،( انگیزه درونی ) که جای خود دارد. فقط دور خودمان چرخیده ایم واین ضرب المثل شامل حا لمان می شود که برای یک دستمال ، قیصری را آتش زده ایم. جای بسی تامل وفکر واندیشه دارد، انسان همیشه باید در فکر نوآوری و باز پروری اهداف وبرنامه ها باشد. اگر منافع علمی وعملی آن چشم گیر نیست ( هیچ کس منکر نفع جزئی آن نیست) چرا این همه سرمایه های انسانی وزمانی را صرف این گونه جلسات نماییم. جلسه مدیران ومعا ونان ومعلمان چرا باید جداگانه باشد. مگر هر یک مسئله ای خاص خود را دارند وهر یک به معضل ومشکلی جداگانه می پردازند. مگر هدف تمام ما سفیران تعلیم وتربیت رسیدن به مدرسه اثر بخش وپژوهش محور ویا به قولی مدرسه محور نیست. چرا نباید این گونه گردهمایی ها مشترک ودر راستای تعلیم وتربیت علمی واصولی وبه روز کردن آن باشد. هنگامی که من معلم از افکار واندیشه مدیران، معاونان ، مربیان پرورشی وورزشی وحتی مستخدم مدرسه ( که تاثیر مستقیم بررفتار وتربیت فراگیران دارند) نداشته باشم وافکار نادرست آموزشی وپرورشی را با همدیگر اصلاح ننماییم وتیمی ودریک راستا کار نکنیم ، چگونه می توانیم معلمی کار آمد در کلاس باشیم . تمام مسائل تربیتی وآموزشی یک مدرسه در راستای اهداف وافکار جمعی کار کنان یک مدرسه می باشد. اگر راهکار های علمی ورفع مشکل تربیتی مد نظر است، وما می خواهیم که اثر بخشی مطلوب وموثر بر مسائل تربیتی فراگیران وایجاد تنوع در شیوه های یادگیری داشته باشیم ، باید همه ی عوامل اجرایی مدارس با هم تصمیم بگیرند.در این راه باید از ظاهر سازی وتکیه ی صرف بر روش هایی که از این جا وآن جا گرفته ایم ، خود داری کنیم. زیرا ما درد ها ومشکلات خاص تربیتی وفرهنگی ، منطقه ای ومحلی خود را داریم که حتی مدرسه به مدرسه تفاوت می کند. برای همین امروز از اقدام پزوهی معلمان آن همه پشتیبانی می شود، و دست اند رکاران تعلیم وتربیت آن را بهبود شرایط تربیتی آموزشی می دانند. حال این سوال پیش می آید که در کدام مجمع ارائه ی راهکار به صورت اقدام پژوهی بوده است.

 

راهکار های عملی:

 

1-   عقد قرارداد بین مدارسی که درد مشترک تربیتی وآموزشی دارند.در این خصوص این گونه مدارس جلسات آموزشی وتربیتی خود را به صورت منسجم وعملی وعلمی جهت بهبود اهداف آموزشی و تربیتی با همدیگر تشکیل می دهند. در این جلسات تمامی کارکنان اجرایی وآموزشی مدرسه شرکت خواهند داشت زیرا معتقدیم جهت پیشرفت یک مدرسه ی اثر بخش تمامی کارکنان تاثیر گذارند.

2-     تقویت بنیه ی علمی گروه آموزشی مدرسه

3-     حذف سر گروه آموزشی، زیرا معلمان انگیزه بیشتری برای حضور فعال در جلسات بین مدرسه ای( عقد قرار دادی) خواهند داشت .

4-   اختصاص بودجه اضافه کاری سر گروه ها به مدارسی که با همدیگر عقد قرارداد می کنند ، جهت رفع مشکلات آموزشی، جهت برگزاری کار گاه های آموزشی علمی تخصصی ، استفاده از مطالب علمی روان شناسان وصاحب نظران ماهر آموزشی، منابع علمی وکتاب وجزوه ها

5-     استقبال از ایده های نو وعلمی ومطرح کردن آن در جلسات وگردهمایی های بین مدرسه ای ( عقد قرار دادها با همدیگر)

6-   جلب مشارکت اولیا ء در این گونه جلسات وشرکت دادن آنان در مباحث علمی وآموزشی جهت استفاده از یادگیری اثر بخش وایده ها وخلاقیت های آنان
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis cheap
جمعه 16 آذر 1397 10:23 ق.ظ

Whoa all kinds of beneficial facts!
pastillas cialis y alcoho we choice cialis pfizer india cialis rezeptfrei dosagem ideal cialis prix de cialis cialis en mexico precio overnight cialis tadalafil cialis 5 mg schweiz tarif cialis france cialis australian price
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:12 ب.ظ

Incredible a good deal of valuable material.
cialis tadalafil online cialis generico cialis from canada tadalafil 10 mg cialis cuantos mg hay acheter cialis kamagra india cialis 100mg cost price cialis best price cialis per pill generic cialis soft gels
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:18 ب.ظ

You actually mentioned this exceptionally well.
canadian drugs generic cialis precios de cialis generico cialis without a doctor's prescription cialis 20 mg cost warnings for cialis only now cialis for sale in us acheter cialis meilleur pri cialis arginine interactio buy original cialis dosagem ideal cialis
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:37 ق.ظ

Terrific information, Regards.
cialis generisches kanada cialis 5 mg effetti collateral cialis tadalafil tadalafilo only here cialis pills cialis patentablauf in deutschland precios cialis peru recommended site cialis kanada cialis super kamagra no prescription cialis cheap
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 06:21 ب.ظ

Seriously loads of helpful data!
try it no rx cialis cialis with 2 days delivery non 5 mg cialis generici canadian cialis dosagem ideal cialis il cialis quanto costa cialis tadalafil price cialis per pill cialis price in bangalore buy cialis cheap 10 mg
666.porn creampie
سه شنبه 13 آذر 1397 02:16 ب.ظ
Hello there, You have done a fantastic job. I'll certainly digg it and
in my opinion recommend to my friends. I am sure they'll be benefited from this site.
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 07:10 ق.ظ

With thanks, I value this!
tadalafilo india cialis 100mg cost pastillas cialis y alcoho cialis kaufen bankberweisung how to purchase cialis on line free cialis the best choice cialis woman wow look it cialis mexico cialis online cialis super kamagra
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:11 ب.ظ

Whoa lots of fantastic knowledge.
generic cialis 20mg uk chinese cialis 50 mg canadian discount cialis we choice cialis pfizer india cialis patent expiration cialis arginine interactio precios cialis peru acheter du cialis a geneve buying cialis overnight enter site very cheap cialis
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 06:50 ق.ظ

Wonderful posts. Thanks.
acheter du cialis a geneve cialis daily dose generic cialis uk next day cialis canada on line where cheapest cialis try it no rx cialis 5 mg cialis coupon printable opinioni cialis generico 5 mg cialis coupon printable prices for cialis 50mg
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:43 ب.ظ

Thank you! Excellent information!
rezeptfrei cialis apotheke cost of cialis per pill we recommend cheapest cialis cialis prezzo di mercato generic cialis review uk generic cialis levitra buying cialis in colombia cialis dosage recommendations bulk cialis cialis tadalafil
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:21 ق.ظ

Truly loads of excellent knowledge.
cialis from canada how much does a cialis cost recommended site cialis kanada cialis 5 mg schweiz cialis side effects dangers viagra vs cialis vs levitra buy cialis sample pack cialis purchasing cialis sicuro in linea cialis therapie
buy cialis online us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 07:05 ب.ظ

Kudos. Good information!
buy cialis online cialis coupons click now cialis from canada free generic cialis only best offers 100mg cialis american pharmacy cialis cialis soft tabs for sale cialis 30 day trial coupon cialis side effects dangers generic low dose cialis
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:59 ق.ظ

Awesome information. Kudos!
how do cialis pills work cialis for sale cialis ahumada generic cialis tadalafil 20mg non 5 mg cialis generici 5 mg cialis coupon printable link for you cialis price cialis 5 mg generic cialis at the pharmacy
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 06:42 ب.ظ

Cheers, Plenty of posts!

online cialis dose size of cialis generic cialis discount cialis cialis generico postepay cialis soft tabs for sale pastillas cialis y alcoho cialis 5 mg schweiz buying cialis on internet the best site cialis tablets
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 06:55 ق.ظ

You stated this very well.
overnight cialis tadalafil purchasing cialis on the internet warnings for cialis how does cialis work cialis daily dose generic price cialis wal mart pharmacy cialis 200 dollar savings card cialis for sale south africa generic cialis with dapoxetine link for you cialis price
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:40 ب.ظ

Great data, Regards.
the best choice cialis woman price cialis wal mart pharmacy venta de cialis canada we choice cialis uk cialis herbs acheter du cialis a geneve cialis billig cialis lilly tadalafi canadian drugs generic cialis cialis pills
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:57 ق.ظ

Very good content, Many thanks.
where do you buy cialis we choice free trial of cialis american pharmacy cialis tesco price cialis costo in farmacia cialis buy online cialis 5mg cialis coupon how does cialis work cialis baratos compran uk cialis tablets australia
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:04 ب.ظ

You suggested that perfectly!
precios cialis peru buy cialis online legal cialis italia gratis cialis coupons walgreens price for cialis cialis flussig does cialis cause gout cialis daily reviews warnings for cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:24 ق.ظ

Cheers! Ample posts!

female cialis no prescription compare prices cialis uk safe site to buy cialis online cialis generico online pastillas cialis y alcoho cialis australia org cialis 5 mg buy cialis pills price each we choice cialis pfizer india cialis coupon
Low voltage Cabling
پنجشنبه 10 آبان 1397 06:12 ق.ظ
I've read several excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.

I surprise how a lot effort you place to create this sort of wonderful informative
website.
buy cials online
چهارشنبه 11 مهر 1397 04:35 ق.ظ

You reported this adequately!
cialis professional from usa cialis cuantos mg hay cialis arginine interactio cialis reviews tadalafilo side effects for cialis cialis farmacias guadalajara acquisto online cialis cialis pills 5 mg cialis pharmacie en ligne
Buy cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 03:34 ق.ظ

Amazing advice. Cheers.
cialis soft tabs for sale cialis prices in england generic cialis levitra generic for cialis wow look it cialis mexico acheter cialis meilleur pri prezzo di cialis in bulgaria cialis daily generic cialis pill online click here to buy cialis
https://www.koverroos.com/
سه شنبه 3 مهر 1397 06:25 ب.ظ
Having read this I believed it was very enlightening.
I appreciate you finding the time and effort to put
this information together. I once again find
myself personally spending a significant amount of time both reading and posting comments.

But so what, it was still worthwhile!
online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 06:03 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
canada pharmacies top rated canadian pharmacies online canadian pharmaceuticals is trust pharmacy in canada legitimate online canadian pharmacies canada medications cheap canadian pharmacy canadian pharmacies stendra prescriptions from canada without canadian pharmacy meds
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:41 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
cost of cialis per pill rx cialis para comprar achat cialis en suisse cialis dose 30mg estudios de cialis genricos prices on cialis 10 mg viagra vs cialis buy generic cialis cialis without a doctor's prescription cialis side effects
canadianpharmacytousa.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 10:31 ق.ظ

Reliable stuff. Cheers!
cialis canadian pharmacy canada drug pharmacy canada drug canadian discount pharmacies in canada canadian pharmacys northwest pharmacies online canada pharmacies account north west pharmacies canada best canadian mail order pharmacies pharmacy onesource
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:55 ق.ظ

Cheers. Fantastic information!
low cost cialis 20mg we like it safe cheap cialis cialis billig viagra vs cialis vs levitra low cost cialis 20mg cialis generic availability cialis 200 dollar savings card buying cialis in colombia safe site to buy cialis online cialis purchasing
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:10 ب.ظ

Superb forum posts, With thanks.
prescription doctor cialis cialis 30 day sample cialis 5mg overnight cialis tadalafil trusted tabled cialis softabs non 5 mg cialis generici canadian drugs generic cialis bulk cialis buy cialis online cheapest cialis price thailand
http://kokania.com/
سه شنبه 6 شهریور 1397 11:27 ب.ظ
Hi there, I found your website by the use of Google even as looking for a comparable subject, your website came
up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, simply was alert to your blog via Google, and found that it's really informative.
I am gonna watch out for brussels. I will appreciate for those who proceed this
in future. Lots of other folks will probably be benefited
from your writing. Cheers!
Marriage portal
چهارشنبه 24 مرداد 1397 01:21 ق.ظ
wonderful issues altogether, you just gained a new reader.
What might you suggest in regards to your post that you simply made a few
days in the past? Any positive?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30